ชุมชนวัดสุขใจ

Share Button

ชุมชนวัดสุขใจ ตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนน นิมิตรใหม่ แขวง สามวาตะวันออก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวัดสุขใจ มีประชากรชายจำนวน 158 คน และประชากรหญิงจำนวน 139 คน รวมเป็น 297 คน

ชุมชนวัดสุขใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 59 หลัง ชุมชนวัดสุขใจ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสุขใจ

เขต: คลองสามวา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 6

ถนน: นิมิตรใหม่

แขวง: สามวาตะวันออก

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 158 คน

ประชากรหญิง: 139 คน

ประชากรรวม: 297 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 59 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button