ชุมชนวัดสีสุก

Share Button

ชุมชนวัดสีสุก ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ซ.สีสุก ถนน – แขวง บางมด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดสีสุก มีประชากรชายจำนวน 180 คน และประชากรหญิงจำนวน 300 คน รวมเป็น 480 คน

ชุมชนวัดสีสุก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 120 หลัง ชุมชนวัดสีสุก มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสีสุก

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 9 ซ.สีสุก

ถนน: –

แขวง: บางมด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 180 คน

ประชากรหญิง: 300 คน

ประชากรรวม: 480 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 120 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button