ชุมชนวัดสามพระยา

Share Button

ชุมชนวัดสามพระยา ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดสามพระยา ถนน สามเสน แขวง วัดสามพระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดสามพระยา มีประชากรชายจำนวน 298 คน และประชากรหญิงจำนวน 327 คน รวมเป็น 625 คน

ชุมชนวัดสามพระยา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 136 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 87 หลัง ชุมชนวัดสามพระยา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสามพระยา

เขต: พระนคร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดสามพระยา

ถนน: สามเสน

แขวง: วัดสามพระยา

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 298 คน

ประชากรหญิง: 327 คน

ประชากรรวม: 625 คน

จำนวนครัวเรือน: 136 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 87 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button