ชุมชนวัดสามง่าม

Share Button

ชุมชนวัดสามง่าม ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดสามง่าม ถ.พระราม 1 ถนน พระราม1 แขวง รองเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดสามง่าม มีประชากรชายจำนวน 250 คน และประชากรหญิงจำนวน 250 คน รวมเป็น 500 คน

ชุมชนวัดสามง่าม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 194 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 194 หลัง ชุมชนวัดสามง่าม มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสามง่าม

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดสามง่าม ถ.พระราม 1

ถนน: พระราม1

แขวง: รองเมือง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 250 คน

ประชากรหญิง: 250 คน

ประชากรรวม: 500 คน

จำนวนครัวเรือน: 194 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 194 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button