ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม

Share Button

ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดสังเวชวิศยาราม ถนน สามเสน 1 แขวง วัดสามพระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม มีประชากรชายจำนวน 748 คน และประชากรหญิงจำนวน 927 คน รวมเป็น 1,675 คน

ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 300 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 296 หลัง ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสังเวชวิศยาราม

เขต: พระนคร

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดสังเวชวิศยาราม

ถนน: สามเสน 1

แขวง: วัดสามพระยา

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 748 คน

ประชากรหญิง: 927 คน

ประชากรรวม: 1,675 คน

จำนวนครัวเรือน: 300 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 296 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button