ชุมชนวัดสังฆราชา

Share Button

ชุมชนวัดสังฆราชา ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 ถนน อ่อนนุช แขวง ลาดกระบัง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวัดสังฆราชา มีประชากรชายจำนวน 245 คน และประชากรหญิงจำนวน 234 คน รวมเป็น 479 คน

ชุมชนวัดสังฆราชา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนวัดสังฆราชา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสังฆราชา

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 5

ถนน: อ่อนนุช

แขวง: ลาดกระบัง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 245 คน

ประชากรหญิง: 234 คน

ประชากรรวม: 479 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button