ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม

Share Button

ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดสวัสดิวารีสีมาราม ถนน นครชัยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม มีประชากรชายจำนวน 202 คน และประชากรหญิงจำนวน 233 คน รวมเป็น 435 คน

ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 127 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 74 หลัง ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดสวัสดิวารีสีมาราม

ถนน: นครชัยศรี

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 202 คน

ประชากรหญิง: 233 คน

ประชากรรวม: 435 คน

จำนวนครัวเรือน: 127 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 74 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button