ชุมชนวัดสระเกศ

Share Button

ชุมชนวัดสระเกศ ตั้งอยู่ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.บรมบรรพต ถนน บำรุงเมือง แขวง บ้านบาตร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดสระเกศ มีประชากรชายจำนวน 213 คน และประชากรหญิงจำนวน 224 คน รวมเป็น 437 คน

ชุมชนวัดสระเกศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 80 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 73 หลัง ชุมชนวัดสระเกศ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสระเกศ

เขต: ป้อมปราบศัตรูพ่าย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.บรมบรรพต

ถนน: บำรุงเมือง

แขวง: บ้านบาตร

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 213 คน

ประชากรหญิง: 224 คน

ประชากรรวม: 437 คน

จำนวนครัวเรือน: 80 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 73 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button