ชุมชนวัดสน

Share Button

ชุมชนวัดสน ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2ซ.ราษฎ์บูรณะ 36 หรือ ซ.สุขสวัสดิ์ 35 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดสน มีประชากรชายจำนวน 342 คน และประชากรหญิงจำนวน 358 คน รวมเป็น 700 คน

ชุมชนวัดสน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 193 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 145 หลัง ชุมชนวัดสน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดสน

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2ซ.ราษฎ์บูรณะ 36 หรือ ซ.สุขสวัสดิ์ 35

ถนน: ราษฎร์บูรณะ

แขวง: ราษฎร์บูรณะ

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 342 คน

ประชากรหญิง: 358 คน

ประชากรรวม: 700 คน

จำนวนครัวเรือน: 193 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 145 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button