ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส

Share Button

ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยวัดวิเศษการ ถนน – แขวง ศิริราช ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส มีประชากรชายจำนวน 1,514 คน และประชากรหญิงจำนวน 186 คน รวมเป็น 1,700 คน

ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 400 หลัง ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยวัดวิเศษการ

ถนน: –

แขวง: ศิริราช

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,514 คน

ประชากรหญิง: 186 คน

ประชากรรวม: 1,700 คน

จำนวนครัวเรือน: 500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 400 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button