ชุมชนวัดวิมุตยาราม

Share Button

ชุมชนวัดวิมุตยาราม ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 98 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดวิมุตยาราม มีประชากรชายจำนวน 184 คน และประชากรหญิงจำนวน 215 คน รวมเป็น 399 คน

ชุมชนวัดวิมุตยาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 94 หลัง ชุมชนวัดวิมุตยาราม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดวิมุตยาราม

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 98

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางอ้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 184 คน

ประชากรหญิง: 215 คน

ประชากรรวม: 399 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 94 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button