ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา

Share Button

ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา ตั้งอยู่ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 เพิ่มสิน-ออเงิน ถนน เพิ่มสิน แขวง คลองถนน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา มีประชากรชายจำนวน 763 คน และประชากรหญิงจำนวน 972 คน รวมเป็น 1,735 คน

ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 325 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 153 หลัง ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา มีกรรมการชุมชน 16 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา

เขต: สายไหม

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 เพิ่มสิน-ออเงิน

ถนน: เพิ่มสิน

แขวง: คลองถนน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 763 คน

ประชากรหญิง: 972 คน

ประชากรรวม: 1,735 คน

จำนวนครัวเรือน: 325 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 153 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 16 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button