ชุมชนวัดลาดบัวขาว

Share Button

ชุมชนวัดลาดบัวขาว ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 80 ถนน เจริญกรุง แขวง บางคอแหลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดลาดบัวขาว มีประชากรชายจำนวน 251 คน และประชากรหญิงจำนวน 239 คน รวมเป็น 490 คน

ชุมชนวัดลาดบัวขาว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 65 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 63 หลัง ชุมชนวัดลาดบัวขาว มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดลาดบัวขาว

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 80

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: บางคอแหลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 251 คน

ประชากรหญิง: 239 คน

ประชากรรวม: 490 คน

จำนวนครัวเรือน: 65 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 63 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button