ชุมชนวัดราชโกษา

Share Button

ชุมชนวัดราชโกษา ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ถนน หลวงแพ่ง แขวง ขุมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวัดราชโกษา มีประชากรชายจำนวน 275 คน และประชากรหญิงจำนวน 370 คน รวมเป็น 645 คน

ชุมชนวัดราชโกษา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 256 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 205 หลัง ชุมชนวัดราชโกษา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดราชโกษา

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1

ถนน: หลวงแพ่ง

แขวง: ขุมทอง

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 275 คน

ประชากรหญิง: 370 คน

ประชากรรวม: 645 คน

จำนวนครัวเรือน: 256 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 205 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button