ชุมชนวัดราชสิทธาราม

Share

ชุมชนวัดราชสิทธาราม ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ วัดราชสิทธาราม ถนน อิสรภาพ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดราชสิทธาราม มีประชากรชายจำนวน 193 คน และประชากรหญิงจำนวน 275 คน รวมเป็น 468 คน

ชุมชนวัดราชสิทธาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 117 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 102 หลัง ชุมชนวัดราชสิทธาราม มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดราชสิทธาราม

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: วัดราชสิทธาราม

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 193 คน

ประชากรหญิง: 275 คน

ประชากรรวม: 468 คน

จำนวนครัวเรือน: 117 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 102 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share