ชุมชนวัดราชวรินทร์

Share Button

ชุมชนวัดราชวรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ตากสิน 21 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง บุคคโล ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดราชวรินทร์ มีประชากรชายจำนวน 411 คน และประชากรหญิงจำนวน 543 คน รวมเป็น 954 คน

ชุมชนวัดราชวรินทร์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 252 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 216 หลัง ชุมชนวัดราชวรินทร์ มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดราชวรินทร์

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ตากสิน 21

ถนน: สมเด็จพระเจ้าตากสิน

แขวง: บุคคโล

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 411 คน

ประชากรหญิง: 543 คน

ประชากรรวม: 954 คน

จำนวนครัวเรือน: 252 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 216 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button