ชุมชนวัดรางบัว

Share Button

ชุมชนวัดรางบัว ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ซ.วัดรางบัว ถนน เทอดไท,เพรชเกษม แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนวัดรางบัว มีประชากรชายจำนวน 279 คน และประชากรหญิงจำนวน 334 คน รวมเป็น 613 คน

ชุมชนวัดรางบัว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 149 หลัง ชุมชนวัดรางบัว มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดรางบัว

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 10 ซ.วัดรางบัว

ถนน: เทอดไท,เพรชเกษม

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 279 คน

ประชากรหญิง: 334 คน

ประชากรรวม: 613 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 149 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button