ชุมชนวัดระฆัง

Share Button

ชุมชนวัดระฆัง ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ตรอกวัดระฆัง ถนน อรุณอัมรินทร์ แขวง ศิริราช ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดระฆัง มีประชากรชายจำนวน 472 คน และประชากรหญิงจำนวน 528 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนวัดระฆัง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 260 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 200 หลัง ชุมชนวัดระฆัง มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดระฆัง

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ตรอกวัดระฆัง

ถนน: อรุณอัมรินทร์

แขวง: ศิริราช

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 472 คน

ประชากรหญิง: 528 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 260 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 200 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button