ชุมชนวัดรวกสุทธาราม

Share Button

ชุมชนวัดรวกสุทธาราม ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 33 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดรวกสุทธาราม มีประชากรชายจำนวน 1,458 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,642 คน รวมเป็น 3,100 คน

ชุมชนวัดรวกสุทธาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 482 หลัง ชุมชนวัดรวกสุทธาราม มีกรรมการชุมชน 23 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดรวกสุทธาราม

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 33

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางขุนศรี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,458 คน

ประชากรหญิง: 1,642 คน

ประชากรรวม: 3,100 คน

จำนวนครัวเรือน: 500 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 482 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 23 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button