ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ

Share Button

ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 57 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางบำหรุ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ มีประชากรชายจำนวน 969 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,002 คน รวมเป็น 1,971 คน

ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 524 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 480 หลัง ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดรวกบางบำหรุ

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 57

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางบำหรุ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 969 คน

ประชากรหญิง: 1,002 คน

ประชากรรวม: 1,971 คน

จำนวนครัวเรือน: 524 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 480 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button