ชุมชนวัดยางสุทธาราม

Share Button

ชุมชนวัดยางสุทธาราม ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดยางสุทธาราม ถนน พรานนก แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดยางสุทธาราม มีประชากรชายจำนวน 1,920 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,080 คน รวมเป็น 4,000 คน

ชุมชนวัดยางสุทธาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 900 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 700 หลัง ชุมชนวัดยางสุทธาราม มีกรรมการชุมชน 19 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดยางสุทธาราม

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดยางสุทธาราม

ถนน: พรานนก

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,920 คน

ประชากรหญิง: 2,080 คน

ประชากรรวม: 4,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 900 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 700 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 19 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button