ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า

Share

ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บริเวณใต้ทางด่วนสายบางโคล่-แจ้งวัฒนะ ถนน ราชวิถี แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า มีประชากรชายจำนวน 221 คน และประชากรหญิงจำนวน 270 คน รวมเป็น 491 คน

ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 180 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 77 หลัง ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: บริเวณใต้ทางด่วนสายบางโคล่-แจ้งวัฒนะ

ถนน: ราชวิถี

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 221 คน

ประชากรหญิง: 270 คน

ประชากรรวม: 491 คน

จำนวนครัวเรือน: 180 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 77 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share