ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน

Share Button

ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน ตั้งอยู่ในเขตพญาไท ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บริเวณใต้ทางด่วนสายบางโคล่-แจ้งวัฒนะ, ริมคลองสามเสน ถนน ราชวิถี แขวง สามเสนใน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน มีประชากรชายจำนวน 422 คน และประชากรหญิงจำนวน 520 คน รวมเป็น 942 คน

ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 315 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 104 หลัง ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน

เขต: พญาไท

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: บริเวณใต้ทางด่วนสายบางโคล่-แจ้งวัฒนะ, ริมคลองสามเสน

ถนน: ราชวิถี

แขวง: สามเสนใน

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 422 คน

ประชากรหญิง: 520 คน

ประชากรรวม: 942 คน

จำนวนครัวเรือน: 315 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 104 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button