ชุมชนวัดมงคลวราราม

Share Button

ชุมชนวัดมงคลวราราม ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ศิริมงคล ถนน จอมทอง แขวง บางค้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดมงคลวราราม มีประชากรชายจำนวน 2,257 คน และประชากรหญิงจำนวน 2,416 คน รวมเป็น 4,673 คน

ชุมชนวัดมงคลวราราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 470 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 320 หลัง ชุมชนวัดมงคลวราราม มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดมงคลวราราม

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ศิริมงคล

ถนน: จอมทอง

แขวง: บางค้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 2,257 คน

ประชากรหญิง: 2,416 คน

ประชากรรวม: 4,673 คน

จำนวนครัวเรือน: 470 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 320 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button