ชุมชนวัดภาณุรังษี

Share Button

ชุมชนวัดภาณุรังษี ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2537

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางพลัด ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดภาณุรังษี มีประชากรชายจำนวน 397 คน และประชากรหญิงจำนวน 538 คน รวมเป็น 935 คน

ชุมชนวัดภาณุรังษี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 241 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 164 หลัง ชุมชนวัดภาณุรังษี มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดภาณุรังษี

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2537

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 75

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางพลัด

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 397 คน

ประชากรหญิง: 538 คน

ประชากรรวม: 935 คน

จำนวนครัวเรือน: 241 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 164 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button