ชุมชนวัดภคินีนาถ

Share

ชุมชนวัดภคินีนาถ ตั้งอยู่ในเขตบางพลัด ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดภคินีนาถ ถนน ราชวิถี แขวง บางยี่ขัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดภคินีนาถ มีประชากรชายจำนวน 1,617 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,522 คน รวมเป็น 3,139 คน

ชุมชนวัดภคินีนาถ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 659 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 315 หลัง ชุมชนวัดภคินีนาถ มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดภคินีนาถ

เขต: บางพลัด

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดภคินีนาถ

ถนน: ราชวิถี

แขวง: บางยี่ขัน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,617 คน

ประชากรหญิง: 1,522 คน

ประชากรรวม: 3,139 คน

จำนวนครัวเรือน: 659 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 315 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share