ชุมชนวัดพิชัย

Share Button

ชุมชนวัดพิชัย ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 30/3 หมู่ 1 ซ.วัดพิชัย ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวัดพิชัย มีประชากรชายจำนวน 635 คน และประชากรหญิงจำนวน 565 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนวัดพิชัย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 250 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนวัดพิชัย มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดพิชัย

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 30/3 หมู่ 1 ซ.วัดพิชัย

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 635 คน

ประชากรหญิง: 565 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 250 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button