ชุมชนวัดพลมานีย์

Share Button

ชุมชนวัดพลมานีย์ ตั้งอยู่ในเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนน กรุงเทพ-ชลบุรื สายใหม่ แขวง ทับยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนวัดพลมานีย์ มีประชากรชายจำนวน 413 คน และประชากรหญิงจำนวน 476 คน รวมเป็น 889 คน

ชุมชนวัดพลมานีย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 320 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 297 หลัง ชุมชนวัดพลมานีย์ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดพลมานีย์

เขต: ลาดกระบัง

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 3

ถนน: กรุงเทพ-ชลบุรื สายใหม่

แขวง: ทับยาว

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 413 คน

ประชากรหญิง: 476 คน

ประชากรรวม: 889 คน

จำนวนครัวเรือน: 320 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 297 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button