ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3

Share Button

ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3 ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง 92 ถนน เจริญกรุง แขวง วัดพระยาไกร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3 มีประชากรชายจำนวน 3,200 คน และประชากรหญิงจำนวน 3,716 คน รวมเป็น 6,916 คน

ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,800 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,400 หลัง ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง 92

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: วัดพระยาไกร

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 3,200 คน

ประชากรหญิง: 3,716 คน

ประชากรรวม: 6,916 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,800 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,400 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button