ชุมชนวัดพระยาทำ

Share Button

ชุมชนวัดพระยาทำ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดพระยาทำ ถนน อรุณอัมรินทร์ แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดพระยาทำ มีประชากรชายจำนวน 550 คน และประชากรหญิงจำนวน 650 คน รวมเป็น 1,200 คน

ชุมชนวัดพระยาทำ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 245 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 145 หลัง ชุมชนวัดพระยาทำ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดพระยาทำ

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดพระยาทำ

ถนน: อรุณอัมรินทร์

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 550 คน

ประชากรหญิง: 650 คน

ประชากรรวม: 1,200 คน

จำนวนครัวเรือน: 245 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 145 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button