ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์

Share Button

ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมุ่ 7, ซ.ลิขิต 2 ถนน สุขุมวิท 105 แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ มีประชากรชายจำนวน 413 คน และประชากรหญิงจำนวน 390 คน รวมเป็น 803 คน

ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 175 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 143 หลัง ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์

เขต: บางนา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: หมุ่ 7, ซ.ลิขิต 2

ถนน: สุขุมวิท 105

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 413 คน

ประชากรหญิง: 390 คน

ประชากรรวม: 803 คน

จำนวนครัวเรือน: 175 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 143 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button