ชุมชนวัดปุรณาวาส

Share

ชุมชนวัดปุรณาวาส ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน ศาลาธรรมสพน์ แขวง ศาลาธรรมสพน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดปุรณาวาส มีประชากรชายจำนวน 479 คน และประชากรหญิงจำนวน 523 คน รวมเป็น 1,002 คน

ชุมชนวัดปุรณาวาส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 220 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 162 หลัง ชุมชนวัดปุรณาวาส มีกรรมการชุมชน 9 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดปุรณาวาส

เขต: ทวีวัฒนา

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: ศาลาธรรมสพน์

แขวง: ศาลาธรรมสพน์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 479 คน

ประชากรหญิง: 523 คน

ประชากรรวม: 1,002 คน

จำนวนครัวเรือน: 220 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 162 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 9 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share