ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ

Share Button

ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ ตั้งอยู่ในเขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ. วัดปากน้ำฝั่งเหนือ ถนน วัดปากน้ำฝั่งเหนือ แขวง คลองชักพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ มีประชากรชายจำนวน 213 คน และประชากรหญิงจำนวน 284 คน รวมเป็น 497 คน

ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 112 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ

เขต: ตลิ่งชัน

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ. วัดปากน้ำฝั่งเหนือ

ถนน: วัดปากน้ำฝั่งเหนือ

แขวง: คลองชักพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 213 คน

ประชากรหญิง: 284 คน

ประชากรรวม: 497 คน

จำนวนครัวเรือน: 112 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button