ชุมชนวัดประยูรวงศ์

Share Button

ชุมชนวัดประยูรวงศ์ ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.ประชาธิปก ถนน เทศบาลสาย 1 แขวง วัดกัลยาณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดประยูรวงศ์ มีประชากรชายจำนวน 742 คน และประชากรหญิงจำนวน 861 คน รวมเป็น 1,603 คน

ชุมชนวัดประยูรวงศ์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 261 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 228 หลัง ชุมชนวัดประยูรวงศ์ มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดประยูรวงศ์

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.ประชาธิปก

ถนน: เทศบาลสาย 1

แขวง: วัดกัลยาณ์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 742 คน

ประชากรหญิง: 861 คน

ประชากรรวม: 1,603 คน

จำนวนครัวเรือน: 261 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 228 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button