ชุมชนวัดประดิษฐาราม

Share Button

ชุมชนวัดประดิษฐาราม ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดประดิษฐาราม ถนน อิสรภาพ แขวง หิรัญรูจี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดประดิษฐาราม มีประชากรชายจำนวน 489 คน และประชากรหญิงจำนวน 511 คน รวมเป็น 1,000 คน

ชุมชนวัดประดิษฐาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 175 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 127 หลัง ชุมชนวัดประดิษฐาราม มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดประดิษฐาราม

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดประดิษฐาราม

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: หิรัญรูจี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 489 คน

ประชากรหญิง: 511 คน

ประชากรรวม: 1,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 175 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 127 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button