ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4

Share Button

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดประชาระบือธรรม ถนน พระราม 5 แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 มีประชากรชายจำนวน 133 คน และประชากรหญิงจำนวน 156 คน รวมเป็น 289 คน

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 97 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 97 หลัง ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดประชาระบือธรรม

ถนน: พระราม 5

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 133 คน

ประชากรหญิง: 156 คน

ประชากรรวม: 289 คน

จำนวนครัวเรือน: 97 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 97 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button