ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3

Share Button

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดประชาระบือธรรม ถนน พระราม 5 แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 มีประชากรชายจำนวน 334 คน และประชากรหญิงจำนวน 340 คน รวมเป็น 674 คน

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 166 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 127 หลัง ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดประชาระบือธรรม

ถนน: พระราม 5

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 334 คน

ประชากรหญิง: 340 คน

ประชากรรวม: 674 คน

จำนวนครัวเรือน: 166 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 127 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button