ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2

Share Button

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดประชาระบือธรรม ถนน พระราม 5 แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 มีประชากรชายจำนวน 255 คน และประชากรหญิงจำนวน 281 คน รวมเป็น 536 คน

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 152 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 106 หลัง ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดประชาระบือธรรม

ถนน: พระราม 5

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 255 คน

ประชากรหญิง: 281 คน

ประชากรรวม: 536 คน

จำนวนครัวเรือน: 152 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 106 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button