ชุมชนวัดปรก

Share Button

ชุมชนวัดปรก ตั้งอยู่ในเขตสาทร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 152 ซ.วัดปรก ถนน จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดปรก มีประชากรชายจำนวน 559 คน และประชากรหญิงจำนวน 591 คน รวมเป็น 1,150 คน

ชุมชนวัดปรก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 312 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 280 หลัง ชุมชนวัดปรก มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดปรก

เขต: สาทร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 152 ซ.วัดปรก

ถนน: จันทน์

แขวง: ทุ่งวัดดอน

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 559 คน

ประชากรหญิง: 591 คน

ประชากรรวม: 1,150 คน

จำนวนครัวเรือน: 312 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 280 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button