ชุมชนวัดบุปผาราม

Share Button

ชุมชนวัดบุปผาราม ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ถ.เทศบาลสาย 2 ถนน เทศบาลสาย 2 แขวง วัดกัลยาณ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดบุปผาราม มีประชากรชายจำนวน 658 คน และประชากรหญิงจำนวน 714 คน รวมเป็น 1,372 คน

ชุมชนวัดบุปผาราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 257 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 323 หลัง ชุมชนวัดบุปผาราม มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดบุปผาราม

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ถ.เทศบาลสาย 2

ถนน: เทศบาลสาย 2

แขวง: วัดกัลยาณ์

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 658 คน

ประชากรหญิง: 714 คน

ประชากรรวม: 1,372 คน

จำนวนครัวเรือน: 257 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 323 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button