ชุมชนวัดบางสะแกใน

Share Button

ชุมชนวัดบางสะแกใน ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดบางสะแกใน ถนน ริมทางรถไฟ แขวง ตลาดพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดบางสะแกใน มีประชากรชายจำนวน 193 คน และประชากรหญิงจำนวน 200 คน รวมเป็น 393 คน

ชุมชนวัดบางสะแกใน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 102 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนวัดบางสะแกใน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดบางสะแกใน

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดบางสะแกใน

ถนน: ริมทางรถไฟ

แขวง: ตลาดพลู

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 193 คน

ประชากรหญิง: 200 คน

ประชากรรวม: 393 คน

จำนวนครัวเรือน: 102 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button