ชุมชนวัดบางบัว

Share Button

ชุมชนวัดบางบัว ตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.พหลโยธิน 46 ถนน พหลโยธิน แขวง ลาดยาว ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนวัดบางบัว มีประชากรชายจำนวน 654 คน และประชากรหญิงจำนวน 533 คน รวมเป็น 1,187 คน

ชุมชนวัดบางบัว มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 93 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 79 หลัง ชุมชนวัดบางบัว มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดบางบัว

เขต: จตุจักร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.พหลโยธิน 46

ถนน: พหลโยธิน

แขวง: ลาดยาว

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 654 คน

ประชากรหญิง: 533 คน

ประชากรรวม: 1,187 คน

จำนวนครัวเรือน: 93 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 79 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button