ชุมชนวัดบางนานอก

Share Button

ชุมชนวัดบางนานอก ตั้งอยู่ในเขตบางนา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.บุญแจ่ม ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดบางนานอก มีประชากรชายจำนวน 322 คน และประชากรหญิงจำนวน 276 คน รวมเป็น 598 คน

ชุมชนวัดบางนานอก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 135 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 113 หลัง ชุมชนวัดบางนานอก มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดบางนานอก

เขต: บางนา

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.บุญแจ่ม

ถนน: สรรพาวุธ

แขวง: บางนา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 322 คน

ประชากรหญิง: 276 คน

ประชากรรวม: 598 คน

จำนวนครัวเรือน: 135 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 113 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button