ชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก

Share

ชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยวัจนะ ถนน  แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก มีประชากรชายจำนวน 1,130 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,144 คน รวมเป็น 2,274 คน

ชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 235 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 205 หลัง ชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยวัจนะ

ถนน: 

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,130 คน

ประชากรหญิง: 1,144 คน

ประชากรรวม: 2,274 คน

จำนวนครัวเรือน: 235 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 205 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share