ชุมชนวัดบรมนิวาส

Share Button

ชุมชนวัดบรมนิวาส ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซอยเจริญนิวาส ถนน อุรุพงษ์ตัดใหม่ แขวง รองเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนวัดบรมนิวาส มีประชากรชายจำนวน 615 คน และประชากรหญิงจำนวน 735 คน รวมเป็น 1,350 คน

ชุมชนวัดบรมนิวาส มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 225 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 72 หลัง ชุมชนวัดบรมนิวาส มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดบรมนิวาส

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซอยเจริญนิวาส

ถนน: อุรุพงษ์ตัดใหม่

แขวง: รองเมือง

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 615 คน

ประชากรหญิง: 735 คน

ประชากรรวม: 1,350 คน

จำนวนครัวเรือน: 225 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 72 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button