ชุมชนวัดน้อยนพคุณ

Share Button

ชุมชนวัดน้อยนพคุณ ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดน้อยนพคุณ ถนน พระราม 5 แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดน้อยนพคุณ มีประชากรชายจำนวน 222 คน และประชากรหญิงจำนวน 224 คน รวมเป็น 446 คน

ชุมชนวัดน้อยนพคุณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 124 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 82 หลัง ชุมชนวัดน้อยนพคุณ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดน้อยนพคุณ

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดน้อยนพคุณ

ถนน: พระราม 5

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 222 คน

ประชากรหญิง: 224 คน

ประชากรรวม: 446 คน

จำนวนครัวเรือน: 124 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 82 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button