ชุมชนวัดนางนอง

Share Button

ชุมชนวัดนางนอง ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.นางนอง 1 ถนน ริมทางรถไฟสายแม่กลอง แขวง บางค้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดนางนอง มีประชากรชายจำนวน 700 คน และประชากรหญิงจำนวน 800 คน รวมเป็น 1,500 คน

ชุมชนวัดนางนอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 135 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 135 หลัง ชุมชนวัดนางนอง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดนางนอง

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.นางนอง 1

ถนน: ริมทางรถไฟสายแม่กลอง

แขวง: บางค้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 700 คน

ประชากรหญิง: 800 คน

ประชากรรวม: 1,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 135 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 135 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button