ชุมชนวัดนาคกลาง

Share Button

ชุมชนวัดนาคกลาง ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ทวีธาภิเษก ถนน อิสรภาพ แขวง วัดอรุณ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดนาคกลาง มีประชากรชายจำนวน 484 คน และประชากรหญิงจำนวน 593 คน รวมเป็น 1,077 คน

ชุมชนวัดนาคกลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 249 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 230 หลัง ชุมชนวัดนาคกลาง มีกรรมการชุมชน 13 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดนาคกลาง

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ทวีธาภิเษก

ถนน: อิสรภาพ

แขวง: วัดอรุณ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 484 คน

ประชากรหญิง: 593 คน

ประชากรรวม: 1,077 คน

จำนวนครัวเรือน: 249 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 230 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 13 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button