ชุมชนวัดนรนาถ

Share Button

ชุมชนวัดนรนาถ ตั้งอยู่ในเขตพระนคร ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ บริเวณวัดนรนาถ ถนน กรุงเกษม แขวง วัดสามพระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนวัดนรนาถ มีประชากรชายจำนวน 200 คน และประชากรหญิงจำนวน 250 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนวัดนรนาถ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 72 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนวัดนรนาถ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดนรนาถ

เขต: พระนคร

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: บริเวณวัดนรนาถ

ถนน: กรุงเกษม

แขวง: วัดสามพระยา

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 200 คน

ประชากรหญิง: 250 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 72 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button