ชุมชนวัดท่าพระ

Share Button

ชุมชนวัดท่าพระ ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 4 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนวัดท่าพระ มีประชากรชายจำนวน 325 คน และประชากรหญิงจำนวน 348 คน รวมเป็น 673 คน

ชุมชนวัดท่าพระ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 110 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 91 หลัง ชุมชนวัดท่าพระ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนวัดท่าพระ

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 4

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 325 คน

ประชากรหญิง: 348 คน

ประชากรรวม: 673 คน

จำนวนครัวเรือน: 110 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 91 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button